ഐ.എസ് വിരുദ്ധ പ്രവാചക പാഠങ്ങള്‍

ഐ.എസ് വിരുദ്ധ പ്രവാചക പാഠങ്ങള്‍ ക്രൈഗ് കോണ്‍സിഡൈന്‍ Jun 07 – 2016   ഇതൊന്ന് സങ്കല്‍പ്പിച്ചു നോക്കുക. ഒരു മുസ്‌ലിം നേതാവ് ഒരു ക്രിസ്ത്യന്‍ വിഭാഗത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ സന്തോഷപൂര്‍വ്വം ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നു. […]

Read Article →

Договор Пророка Мухаммада с христианами: пусть приверженцы ИГИЛ прислушаются

Договор Пророка Мухаммада с христианами: пусть приверженцы ИГИЛ прислушаются Пророк Мухаммад заключал с христианами договора, которые обеспечивали им безопасность и защиту ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ: Отношение к иноверцу в исламе Истинно […]

Read Article →

PRESS RELEASE

Little Known Covenants of Prophet Muhammad Made Known through International Advertising Campaign Covenants ordering followers to protect Jews and Christians provide effective tool to true Muslims opposing the illegal use […]

Read Article →